Get Adobe Flash player

Naturskade

Pr definisjon er det 6 skadeårsaker som faller inn under begrepet naturskade:Naturskade
Storm  , dvs. skade forvoldt av vindstyrke større eller lik 22 m/s (41 knop).
Stormflo, dvs. skade forvoldt av unormal sjøvannstand / bølger under storm mot kysten.
Flom  , dvs. bekk, elv eller  vassdrag som går over sine bredder.(Ikke grøfter, o.l).
Skred  , dvs. jord- eller snøskred fra terreng. (Ikke utglidde veifyllinger og                          lignende)
• Jordskjelv.
 Vulkanutbrudd.

Besiktigelse av en naturskade har som hovedformål å frambringe alle fakta som er nødvendig for å avklare det økonomiske forholdet mellom skadelidt og forsikringsselskap. Registreringer på skadestedet nedtegnes i en rapport, som foruten generelle opplysninger om partene inneholder følgende hovedavsnitt: Opplysninger om forsikringsobjektet, herunder konstruksjons- og innfestingsdetaljer relatert til skadehendelsen, objektets beliggenhet, topografi på skadestedet, værforhold på skadedagen, årsaksforhold, årsakssammenhenger, eventuelle ansvarsforhold, forbedringsforslag, igangsatte tiltak, reparasjonsbeskrivelse og kalkyle. En naturskaderapport skal også inneholde en konklusjon omkring årsaksforholdet. Aktuell dokumentasjon vedlegges rapporten.

Store naturskader kan også utløse behov for byggeledelse og oppfølging av skadeutbedringen. Dette er også oppdrag vi påtar oss.

 

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!