Get Adobe Flash player

Radon

Norge, Sverige og Finland er blant de land i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Det er gjennomført flere landsomfattende kartlegginger av radon i Norge, og om lag halvparten av landets kommuner har kartlagt radon i henhold til Strålevernets retningslinje. Beregninger viser at gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon i norske boliger er 89 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter). Nesten hver tiende norske bolig, totalt rundt 175 000 boliger, har radonkonsentrasjon i innelufta som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå på 200 Bq/m3.
Statens Strålevern anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 Bq/m³.

Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.
Radongassen kan verken sees, luktes eller smakes og er det største strålingsproblemet vi har i Norge. Vi oppholder oss innendørs nesten 93 % av våre liv, være seg på skole, jobb eller i hjemmet. Derfor er det kritisk å ha et godt inneklima. De høyeste radonkonsentrasjonene finner vi i områder med alunskifer, uranrike granitter, pegmatitter og løsmasser eller morenegrunn.
Radonkonsentrasjonene i inneluft i norske boliger har økt de siste 20 - 30 årene, og er ofte høyest i nyere boliger. Stor temperaturforskjell mellom inne- og uteluften, særlig om vinteren, kan skape et undertrykk, som kan bidra til økt innstrømning av radon.

 

Hva er radon?
Overalt i naturen finner vi små mengder radioaktive stoffer som har naturlig opprinnelse. Et slikt stoff er uran (238U). Når uran brytes ned dannes nye radioaktive elementer i en kjede som ender med stabilt bly (206Pb). I denne kjeden finner vi radium (226Ra), som igjen desintegrerer til radon (222Rn). Radon er en edelgass med liten evne til å binde seg til andre stoffer. Det medfører at radon lett unnslipper materialer og kommer ut i luften vi puster i.

Når radon desintegrerer dannes radioaktive isotoper av polonium (Po), vismut (Bi) og bly (Pb). Disse kalles radondøtre, og er kjemisk aktive og har stor evne til å feste seg til partikler, gjenstander i omgivelsene og til luftveiene ved innånding. Radon og radondøtrene 218Po og 214Po avgir alfa-stråling som kan gi skader på levende celler slik at de kan utvikle seg til kreftceller.

 

Begrepsforklaringer:

Desintegrasjon:
Endring i atomkjernen ved utsending av stråling slik at elementet går over til et annet grunnstoff.
 
Becquerel (Bq):
1 Bq=1 desintegrasjon pr. sekund (mål for aktiviteten til stoffet).

 

Isotop:
Samme grunnstoff med ulikt antall nøytroner i kjernen.

 

Sievert (Sv):
Uttrykk for biologisk virksom dose som en organisme utsettes for.

 

Alfa-stråling:
Utsendelse av heliumkjerner (to protoner og to nøytroner). Stoppes av hud, men er tungt ioniserende.

 

Ioniserende stråling:
Stråling med evne til å fjerne elektroner fra atomer og molekyler.

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!