Get Adobe Flash player

Skadetaksering

bildefp2 

 

 

I det vesentlige rekvireres disse oppdragene fra forsikringsbransjens skadeselskaper, og jeg liker å framheve at jeg arbeider på uavhengig basis, uten noen form for binding. Jeg takserer de aller fleste skadetyper (Skade etter brann, utstrømning av vann eller annen væske, klimaskader, skade pga. elektrisk fenomen, ansvarsskader, for å nevne noe). Også enkelte private rekvirerer skadetakst, i spesielle saker. Jeg påtar meg gjerne taksering av skader, enten det er store omfattende skader, eller mindre detaljer. Mange av oppdragene gjelder vurdering av skader og mangler i forbindelse med eierskifte.

Skadene kan være svært forskjellige. Ofte har skader på bygninger sammenheng med fukt eller kondens i konstruksjonene. Fukt fører igjen til mugg og råteskader, som kan være skadelig for inne miljøet. Det er derfor viktig å stanse fukttilgangen, og begrense skaden så snart den blir oppdaget.

 

En skadetakst skal inneholde: opplysninger om forsikringsobjektet, skadehendelsen, årsaksforhold, eventuelle ansvarsforhold, forbedringsforslag, igangsatte tiltak, reparasjonsbeskrivelse og kalkyle. Aktuell dokumentasjon vedlegges rapporten.  Takstmannen gjør en objektiv vurdering av skaden, og vurderer en faglig forsvarlig utbedringsmetode. Det er imidlertid saksbehandleren i forsikringsselskapet som vurderer om skaden utløser erstatning. En skadebesiktigelse har som hovedformål å frambringe alle fakta som er nødvendig for å avklare det økonomiske forholdet mellom skadelidt og forsikringsselskap ved en skade. 

I de tilfeller skader skal utbedres av innleide håndverkere, medvirker jeg gjerne til planlegging og oppfølging av utbedringene. Som følge av den nye Plan og Bygningsloven med forskrifter, er det krav om at søker- og kontrollfunksjonene utføres av godkjent fagmann.

I konflikter mellom tiltakshaver og utførende håndverker, hvor det er mistanke om mangelfullt utført håndverk, kommer jeg gjerne inn og foretar en objektiv, teknisk vurdering. Vurderingen resulterer i en skaderapport, som eier eller advokat kan bygge videre oppfølging på.

Store skader kan også utløse behov for byggeledelse og oppfølging av skadeutbedringen. Dette er også oppdrag jeg påtar meg.


 

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!